Chi tiết văn bản:

 Về việc giao Cục Điều tiết điện lực tiếp nhận và thực hiện một số nhiệm vụ quản lý hoạt động điện lực và sử dụng điện

MENU VĂN BẢN