Chi tiết văn bản:

 Cấp giấy phép xuất khẩu tự động đối với hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm 2007 Cat. 341/641

MENU VĂN BẢN