Chi tiết văn bản:

 Thông báo của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh và phân công công tác trong Lãnh đạo Bộ Thương mại

MENU VĂN BẢN