Chi tiết văn bản:

 Công văn của Bộ Thương mại hướng dẫn cách ghi số tham chiếu trên C/O mẫu A

MENU VĂN BẢN