Chi tiết văn bản:

 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 1681/QĐ-BTM ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường

MENU VĂN BẢN