Chi tiết văn bản:

 Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

MENU VĂN BẢN