Chi tiết văn bản:

 Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa

MENU VĂN BẢN