Chi tiết văn bản:

 Công văn của Bộ Ngoại giao về việc sửa đổi Hiệp định Việt, Nga về điều kiện đi lại của công dân

MENU VĂN BẢN