Chi tiết văn bản:

 Quyết định của Bộ Xây dựng về việc đính chính Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và Nghị quyết số ...

MENU VĂN BẢN