Chi tiết văn bản:

 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành hết hiệu lực pháp luật

MENU VĂN BẢN