Chi tiết văn bản:

 Báo cáo 2266/BC-BNV của Bộ Nội vụ về việc đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2009 và 6 năm (2003-2009) về thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định 120/2003/QĐ-TTg ngày 11/06/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược ...

MENU VĂN BẢN