Chi tiết văn bản:

 Thông báo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an ninh trật tự

MENU VĂN BẢN