Chi tiết văn bản:

 Quyết định về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ca-ta về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học - kỹ thuật

MENU VĂN BẢN