Chi tiết văn bản:

 Quyết định phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015: "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng"

MENU VĂN BẢN