Chi tiết văn bản:

 Quyết định ban hành Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2021

MENU VĂN BẢN