Chi tiết văn bản:

 Công điện khẩn số 41/CĐ-TW hồi 11h45 ngày 06/12/2016 về diễn biến mưa lũ

MENU VĂN BẢN