Chi tiết văn bản:

 Công điện số 39/CĐ-TW hồi 11h00 ngày 25/11/2016 về cơn bão có tên quốc tế là Tokage

MENU VĂN BẢN