Chi tiết văn bản:

 Thông tư liên tịch quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động thường xuyên của các tổ chức thanh niên xung phong từ ngân sách nhà nước.

MENU VĂN BẢN