Chi tiết văn bản:

 Thông tư về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

MENU VĂN BẢN