Chi tiết văn bản:

 Thông tư quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 30/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

MENU VĂN BẢN