Chi tiết văn bản:

 Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

MENU VĂN BẢN