Chi tiết văn bản:

 Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam- Cuba

MENU VĂN BẢN