Chi tiết văn bản:

 Thông tư ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

MENU VĂN BẢN