Chi tiết văn bản:

 Thông tư quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới

MENU VĂN BẢN